ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
การส่งหัวข้อโครงงานประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

[ ดูหัวข้อ ] [ แจ้งหัวข้อ ]


นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
Telecommunication Project ชั้นปีที่ 4A
จะต้องแจ้งรายละเอียดของโครงงานที่ทำโดยใช้รูปแบบ ตามรายละเอียดนี้
กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลของภาควิชา
อัพโหลดไฟล์ขอบเขตโครงงานในรูปแบบ PDF
พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านเซ็นรับทราบ
และนำส่งเอกสารที่เป็นกระดาษที่ห้องธุรการภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16:00 น.

คำแนะนำในการกรอกข้อมูล

กลับ