ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
การส่งหัวข้อโครงงานประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

[ ดูหัวข้อ ] [ แจ้งหัวข้อ ]


นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
Telecommunication Project ชั้นปีที่ 4A
จะต้องแจ้งรายละเอียดของโครงงานที่ทำโดยใช้รูปแบบ ตามรายละเอียดนี้
กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลของภาควิชา
อัพโหลดไฟล์ขอบเขตโครงงานในรูปแบบ PDF
ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00 น.

คำแนะนำในการกรอกข้อมูล

กลับ