หัวข้อโครงงานของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 3A ภาคการศึกษาที่ 2/2562

[ กลับหน้าหลัก ]


A622301 : ระบบแจ้งเตือนกินยาสำหรับโรงเรียนอนุบาล
A622302 : ระบบแจกงานอัตโนมัติ
A622303 : การพัฒนาระบบรู้จำภาพลายเซ็น โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
A622304 : การพัฒนาระบบสถานีภาคพื้นดินสำหรับดาวเทียมที่สื่อสารในย่านความถี่ VHF และ UHF
A622305 : ระบบคัดแยกขยะรีไซเคิลอัตโนมัติโดยใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึก
A622306 : ระบบค้นหาผลไม้โดยการประมวลผลภาพดิจิตอล
A622307 : การเก็บเกี่ยวพลังงานจากการเคลื่อนไหวรยางค์ของมนุษย์
A622308 : เครื่องไล่นก
B622301 : เครื่องวัดปริมาณฝุ่นแบบพกพา
B622302 : การออกแบบสายอากาศชี้ทิศทางสำหรับระบบ Wi-Fi ในร้านค้าบริการ
B622303 : เครื่องแจ้งเตือนการกินยาโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
B622304 : โปรแกรมประยุกต์การวัดความเข้มสัญญาณของบีคอนสำหรับฐานข้อมูลการหาตำแหน่งแบบฟิงเกอร์พรินติง
B622305 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบีคอนสำหรับการขายหน้าร้าน
B622306 : ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านบนพื้นฐานของอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
C622301 : การตัดสินใจค่าความกำกวมเฟสสัญญาณจีเอ็นเอสเอสโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
C622302 : เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ
C622303 : ระบบแยกแยะใบหน้าเพื่อการโฆษณา
C622304 : ระบบระบุตำแหน่งของเม็ดยา
C622305 : อุปกรณ์ตรวจจับทิศทางของอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ
D622301 : การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดมังคุดเพื่อส่งออกโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
D622302 : ระบบจดจำใบหน้าภายในหอพักด้วยกล้องวงจรปิด
D622303 : ระบบตรวจสอบค่าฝุ่นละอองในอากาศและการประเมินค่าดัชนีคุณภาพอากาศภายในห้อง
D622304 : ระบบติดตามแสงอาทิตย์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
D622305 : เครื่องทดสอบสมรรถภาพการเคลื่อนที่ของนักกีฬาแบดมินตันแบบโปรแกรมได้
E622301 : ระบบจัดการศูนย์อาหารแบบไร้เงินสด
E622302 : ระบบแบ่งปันจักรยานภายในมหาวิทยาลัย
E622303 : การประยุกต์ใช้ software-defined radio technology (SDR) ในการตรวจวัดพื้นผิววัตถุ
E622304 : ระบบการสื่อสารของโรเวอร์ในอวกาศ
E622305 : ระบบการประเมินผลสภาพอวกาศ
E622306 : ชุดต้นแบบสำหรับตรวจสอบคุณภาพระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติ เอดีเอส-บี
E622307 : เปลเด็กอัจฉริยะ
E622308 : ระบบเฝ้าสังเกตการณ์การขับขี่ความแม่นยำสูงโดยใช้เทคโนโลยีจีเอ็นเอสเอส
E622309 : เครื่องวัดระดับน้ำไร้สายโดยใช้อัลตราโซนิค

หัวข้อโครงงานของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 4A ภาคการศึกษาที่ 2/2562

[ กลับหน้าหลัก ]A621401: ระบบตรวจสอบและตอบสนองเมื่อเกิดอัคคีภัย
A621402: เครื่องตรวจวัดความเร็วเเละเเจ้งเตือนยานพาหนะในบริเวณพื้นที่จำกัดความเร็ว
A621403: ระบบประเมินคุณภาพเมล็ดข้าวไทยโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
A621404: การพัฒนาระบบถ่ายภาพ ประมวลผลและวิเคราะห์ภาพ สำหรับประยุกต์ใช้งานกับดาวเทียม CubeSat ขนาด 1U
A621405: การพัฒนาระบบ On-board computer และระบบจ่ายไฟสาหรับ CubeSat ขนาด 1 U
A621406: ระบบสื่อสาร VHF/UHF และระบบ APRS สำหรับดาวเทียม CubeSat ขนาด 1U
A621407: iCAN: ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะ
B621401: การพัฒนาระบบโทรมาตรสำหรับการวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
B621402: ระบบบริหารจัดการที่จอดรถยนต์
B621403: การออกแบบและสร้างสายอากาศรูปตัววีสำหรับแถบความถี่ย่านยูเอชเอฟ
B621404: ระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ
B621405: ระบบอัตโนมัติสำหรับการดูแลพืช
B621406: การพัฒนายานพาหนะสำหรับขนส่งของภายในอาคารควบคุมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายไร้สาย
B621407: ระบบระบุตำแหน่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์
B621408: ระบบตรวจวัดปริมาณภายในถังขยะสำหรับเมืองอัจฉริยะ
B621409: ระบบควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนเลี้ยงไก่อัจฉริยะ
C621401: ระบบการประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย
C621402: ระบบติดตามช้าง
C621405: ระบบตรวจจับช่องโหว่
C621406: การพัฒนา FPGA ของการเข้ารหัส LDPC ตามมาตรฐาน 5G
C621407: แอพพลิเคชันระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัตโนมัติสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
C621408: ระบบรายงานค่าสัญญาณชีพของผู้ป่วยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
C621409: ระบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น
C621410: การพัฒนา FPGA ของการเข้ารหัสโพลาร์ตามมาตรฐาน 5G
D621401: เครื่องแปลภาษามือเป็นภาษาอังกฤษด้วยเว็บแอปพลิเคชัน
D621402: ระบบวางแผนจัดการทรัพยากรในองค์กรขนาดเล็ก
D621403: การศึกษารูปแบบการกระจายอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนระบบปิด
D621404: ระบบตรวจสอบนักเรียนและติดตามสำหรับรถโรงเรียน
D621405: อุปกรณ์ระบุตำแหน่งจีพีเอสพลังงานต่ำด้วยโซล่าเซลล์
D621406: ระบบเลือกซื้อสินค้า
D621407: เครื่องวิเคราะห์ความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคไตและเบาหวานจากปัสสาวะในห้องน้ำชาย
D621408: ระบบตรวจสอบอุณหภูมิและปริมาณการใช้งานไฟฟ้า
D621409: ระบบควบคุมการเพาะปลูกพืชสำหรับโรงเรือนขนาดเล็ก
E621401: การวิเคราะห์การเข้าใช้งานหลายช่องสัญญาณโดยใช้ระบบลอร่าสำหรับดาวเทียมประเภทเก็บและส่งกลับข้อมูล
E621402: ระบบตรวจวัดการลดทอนสัญญาณดาวเทียมที่มีผลกระทบจากเมฆสำหรับดาวเทียมไทยคม
E621403: ระบบบริหารลานจอดรถอัตโนมัติ
E621404: ไกด์นำชมพิพิธภัณฑ์แบบอัตโนมัติ
E621405: เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการทำฟาร์มอัจฉริยะ
E621406: ระบบติดตามโดยใช้เทคโนโลยีจีเอ็นเอสเอสความแม่นยำสูงผ่านเว็บแอปพลิเคชันสำหรับรถจักรกลเกษตร
E621407: การวัดและตรวจจับสัญญาณรบกวนของระบบ GNSS
E621408: ล็อคประตูอัจฉริยะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi
E621409: ระบบฟาร์มกุ้งอัจฉริยะผ่านโครงข่ายเซลลูลาร์ ไอโอที
E621410: ระบบการพิสูจน์เอกลักษณ์จระเข้โดยใช้การประมวลผลภาพ